Modele socjologiczne

Modele socjologiczne

Modèle graficzny Umożliwia przedstawienie położenia Przestrzennego kształtu, oraz RELACJI Tego kształtu z przez obiektami. Wyróżnia się Cztery Kryteria wymiarowe: najbardziej znaną klasyfikacją modeli jest podział na fizyczne i abstrakcyjne. MODELE fizyczne przedstawione są za POMOCA pewnych obiektów fizycznych (NP. Mechanicznych, elektronicznych, hydraulicznych). MODELE abstrakcyjne wyrażone są w pewnym Subs i w zależności OD Tego wyróżnia się: [1] modèle à układ założeń przyjmowanych w danej nauce w celu ułatwienia rozwiązania danego problemu badawczego. Jest à hipotetyczna Konstrukcja myślowa, BW-ąca déracue obrazem badanego fragmentu rzeczywistości, w którym pomija się verrouillés elementy nieistotne dla danego celu. MODELE wprowadza się do nauki ze względu na ich przydatność w trakcie budowania teorii naukowej. MODELE służą do zmniejszania złożoności rozpatrywanych zjawisk w stopniu umożliwiającym ich poznanie. Modèle przyszłości à socjologiczny obraz prawdopodobnego Rozwoju społeczeństwa, sporządzony dla danego okresu na podstawie pronoz dotyczących diffĂŠrents dziedzin rzeczywistości.

Modèle sémantyczny à logiczne odzwierciedlenie, CZYLI odtworzenie/interpretacja danej teorii w postaci układu (dziedziny) przedmiotów opisywanego istotnie przez daną teorie. Modèle polega na zbudowaniu pewnej te Bà ącej déraille obrazem badawczym, Pewnego typu skrótem myślowym, badanego przez NAS obiektu, Bądź badanej przez NAS sytuacji. Nous wzorcu teoretycznym stopniowo eliminuje się Cechy, relacje oraz pozostałe drugorz, ne elementy. Modèle teoretyczny (nominalny) wprowadza się głównie w celu stworzenia teorii naukowej. Modèle socjologiczny à dérouillante BPR odnoszący się do przygniatającej społeczeństwa lub jego wycinków ważnych dla Badań socjologicznych w danym zakresie. Modèle zawsze upraszcza rzeczywistość, ALE tumulszczenie à nie może przekroczyć pewnych Granic. Wnioski wyciągane na podstawie rozpatrywanych modeli są tym bardziej użyteczne, im bardziej modèle jest adekwatny do rzeczywistości. MODELE znalazły szerokie zastosowanie w naukach Ekonomicznych. Dotyczy à głównie modeli abstrakcyjnych. Najszersze zastosowanie znalazły MODELE liczbowe, a Wśród nich: [3] modèle Realny określa przedmiot lub układ przedmiotów (Jednakże mogą à być zdarzenia lub układy zdarzeń), które spełniają założenia pewnej, już istniejącej tezy Bądź teorii.

Modèle określa się często mianem la realizacji lub interpretacji. Można Go również zdefiniować jako przedmioty lub zdarzenia/sytuacje dostatecznie podobne do układu badanego, ALE prostsze je Łatwiej ne Dostępne badaniom.

0
Like
Save
  • Tags: -
  • Categories: Uncategorized

Comments

Comments are disabled for this post.